ثریا قزل‌ ایاغ نازنین دیگر کنار ما نیست

تاریخ خبر: ۱۴ فروردین ۹۹

ثریا قزل‌ایاغ نازنین دیگر نیست
تا بگوید، تا بگوید یک جهان عشق به کتاب دارد

در کتاب زاده شده است و با کتاب زنده است
و همیشه کودک کتاب است و کتاب کودک است
ثریا قزل ایاغ دیگر نیست
او که پیامبری برای کتاب کودک بود
و آن را چون همه پیامبران کتاب کودک، ترویج می کرد
با آگاهی و دانش.
این تنها یکی از سیماهای وجود او بود
او بانویی آزاده بود که در همه عمر در حسرت جهانی آزاد و آباد زیست
و تلخ ترین روزهای زندگی اش بی گمان
پاییز و زمستان سال ۹۸ بود
ثریا قزل ایاغ نازنین دیگر نیست که
با آن آوای گرم
روز جهانی کتاب کودک را به همه ما شادباش بگوید
یادت سبز در برگ برگ کتاب های کودک و کودکانی که برای بهزیستن شان از جان مایه گذاشتی

مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

بانو ثریا قزل‌ایاغ امروز ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ جهان را بدرود گفت

منبع: کتابک