رویکردهای آموزشی

تالیف و ترجمه: ناصر یوسفی

ناشر:موسسه پژوهشی کودکان دنیا

کتاب رویکرد‌های آموزشی می‌کوشد که جامعه‌ی آموزشی ایران را با تنوع دیدگاه در فلسفه‌ی آموزش، روش و شیوه‌های کار با کودکان آشنا کند. در این کتاب به مبانی، فلسفه و مرز هر رویکرد آموزشی پرداخت شده است. این که هر رویکرد مبتنی بر چه فلسفه‌ای است، مرز‌های هر رویکرد با رویکرد دیگر در چیست و چه گونه می‌توان با حفظ فلسفه‌ی فکری خود از بعضی از الگو‌ها به عنوان روش استفاده کرد.

اگر‌چه بسیاری از این رویکرد‌ها در تضاد با هم هستند، اما هر رویکرد در بطن خود در فضایی از هماهنگی و یکپارچگی پیش می‌رود. یعنی هر رویکرد در اصول، مبانی، روش، برنامه، اجرا و ارزش‌یابی خود دچار تعارض نیست، چون هر کدام از ریشه‌های فکری و فلسفی مختلفی سر‌چشمه گرفته‌اند. مهم این است که نسبت به رویکردی که انتخاب کرده‌ایم آگاه باشیم و بتوانیم از آن دفاع کنیم. این کتاب سعی می‌کند که برای دست‌اندر‌کاران آموزشی این موضوع را جا بیندازد که در دنیا فقط یک الگوی آموزشی برای کار با کودکان وجود ندارد .زمان این فرا رسیده است که مراکز آموزشی در ایران در‌های خود را برای تنوع در دیدگاه و فلسفه‌های فکری نسبت به آموزش کودکان باز کنند.