استیون کالانتروپیو

استیون کالانتروپیو از بنیانگذاران مرکز آمریکایی موسیقی و حرکت بنیانی است و هماکنون مدیریت این بنیاد را بر دوش دارد. آقای کالانتروپیو، تا پیشازاین، برای ۳۱ سال، در مدرسهی دولتی ریوِر اِج در نیوجرسی، موسیقی و حرکت تدریس میکرده است. او درزمینهی اُرفشولوِرک آموزگاری شناختهشده و در حوزهی مراقبتهای بالینی کارشناسی ممتاز است و از مدیران انجمن ملی اُرفشولوِرک ایالاتمتحده به شمار میرود.

ترجمه‌ی کامران غبرایی

منبع:

Calantopio, Steven, “ACEMM – The American Center for”. (2014, Sommer). Orff -Schulwerk Heute, 90, p. 50.

گزارشی از مرکز موسیقی و حرکت بنیانی در ایالات‌متحده

مرکز موسیقی و حرکت بنیانی بنیادی غیرانتفاعی، خیریه، و نوپاست که به رشد و توسعهی موسیقی و حرکت بنیانی در مدرسههای ایالاتمتحده اختصاص دارد. برپایی این نهاد مرهون توجه و عزم دوستداران هنر است تا رشد موسیقی و حرکت گامی بهپیش رود و آموزش این هنرها به دانشآموزان هر مقطعی سهل گردد. گرچه اساسنامهی مرکز گردانندگانش را از دریافت هرگونه وجه و شهریه منع میکند، دوستان و پشتیبانان بسیاری دور این مرکز حلقه زدهاند که دیدگاههای مشابه و لطف و پشتیبانی مالیشان راه را بر مدیران مرکز و هنرجویانش هموار میسازد. هیئتی نهنفره از متولیان، خطمشی مرکز را تعیین کرده و بر چندوچون اجرا و پیشبرد برنامهها نظارت میکنند.

از همان روز که نطفهی مرکز بسته شد، برنامههایی نیز تدوین گشت تا هر شش هدف مبنایی مرکز برآورده شود، ازجمله هدفهای اصلی «پشتیبانی از تعلیم انفرادی»، «توسعهی برنامههای جمعی»، و «برنامههای مختص به کودکان». افزونبراینها، مرکز تاکنون به دو دانشآموز ممتاز کمکهزینهی تحصیلی پرداخت کرده و در ضمن از تلاشهای شش آموزگار در زمینهی آموزش موسیقی و حرکت بنیانی سپاسگزاری کرده است.

 تا امروز بیش از ۱۶۰ تن از پشتیبانان، دوستان، خویشان، و همکاران در طراحی و اجرای برنامهها به ما یاری رساندهاند. یکی از آخرین برنامههای مرکز به برپایی مجموعهای سیار از سازها بوده است تا به کمکش بتوانیم برنامههای بعدی مرکز را در منطقهها و فضاهای مختلف اجرا کنیم. فعلا پشتیبانان مالی در حال خریداری و اهدای ساز به مجموعه هستند تا شمار سازها به حد کافی برسد.

بنا بر هدفهای تعیینشده، در آیندهی نزدیک نیز بنا داریم تا دورههایی آموزشی برپا کنیم تا مشتاقان موسیقی و حرکت بنیانی بیشازپیش با این هنر آشنا شوند. مرکز موسیقی و حرکت بنیانی همچنان به پشتیبانی از پژوهشگران کوشا درزمینهی آموزش ادامه خواهد داد و بهپیش میرود، تا سرانجام کانونی دائمی و رسمی برای توسعهی آموزش موسیقی و حرکت بنیانی در ایالاتمتحده برپا شود.

برای آشنایی بیشتر با این مرکز میتوانید به آدرس زیر رجوع کنید:

www.acemm.us