آلبوم شنیداری «در جنگل»

آلبوم پیشِ رو دومین آلبوم از مجموعه‌‌ آلبومهای شنیداری «کُجا» است.

در این مجموعه تلاش میشود تا هر بار گزیدهای از ترانهها پیرامون و متناسب با فضا و محیطی مشخصمثل مزرعه، دریا، جنگل و …- گردآوری شود.

این مجموعه با هدف آشنایی کودکان با عناصر محیطی و برای گروه سنی پیشدبستان و دبستان تهیه شده است. متن ترانهها بر اساس لحن و ادبیات کوکانه و با هدف گسترش دایرهی واژگان کودک نوشته شده است. در بخش آهنگسازی نیز تلاش شده است تا با وجود سادگی، ملودیها کسالتبار نباشد و بر تجربهی شنیداری کودک بیافزاید.

این آلبوم شامل ۱۳ ترانهاست که ابتدا با کلام و از شمارهی ۱۴ بدون کلام آورده شده است. نسخهی بدون کلام هر ترانه به منظور استفاده برای همخوانی یا ساخت حرکت‌-بازی به صورت فردی یا گروهی تهیه شده است. در نمونههای بدون کلام، ملودی توسط ساز ریکوردر نواخته شده است و جلوههای صوتی نیز حذف شده است تا این امکان برای کودکان و مربیان ایجاد شود که بتوانند حرکتبازیها یا شعرهای ساخته شده توسط خود را با هر موضوعی روی ملودی قرار دهند.

۸۰۰,۰۰۰ ریال