الگوی کودک سالم بر اساس دیدگاه‌های آلپورت، فرانکل، فروم، راجرز و مازلو

تهیه شده در موسسه‌ی پژوهشی کودکان دنیا

ناشر: نشر قطره

مجموعه‌ی حاضر حاصل تلاش جمعی از کارشناسان موسسه‌‌ی پژوهشی کودکان دنیا با تمرکز بر روان‌شناسان کمال‌گراست. این مجموعه به والدین، مربیان و برنامه‌ریزان آموزشی کمک می‌کند که بتوانند بر اساس دیدگاه‌ روان‌شناسان کمال‌گرا برنامه‌های آموزشی خود را ساماندهی کنند.

این کتاب اولین منبعی است که به خانواده‌ها و دست‌اندر‌کاران آموزشی یاری می‌دهد تا با یک الگوی مشخص فکری، به تدوین برنامه‌های آموزشی کودکان بپردازند.