ساختن سازهای ساده با وسایل روزمره‌ی خانِگی – ساز باس تک‌زِهی

منبع: Youtube

ترجمه: آرزو ابویی