ساختن سازهای ساده با وسایل روزمره‌ی خانِگی – ساز چایمز یا زنگ

<div id=”41488251489″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/HdFyO?data[rnddiv]=41488251489&data[responsive]=yes”></script></div>

منبع: Youtube

ترجمه: آرزو ابویی