ساختن سازهای ساده با وسایل روزمره‌ی خانِگی – ساز باران

منبع: Youtube

ترجمه: آرزو ابویی