ساختن سازهای ساده با وسایل روزمره‌ی خانِگی – ساز گیتار یا لوت

<div id=”46913767046″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/A5rkj?data[rnddiv]=46913767046&data[responsive]=yes”></script></div>

منبع: Youtube

ترجمه: آرزو ابویی