اعضای پیوسته‌ی انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران

نوروز ۱۳۹۷ مبارک

بهار فرصت یادآوری شکفتن است. فرصت به یاد آوردن لحظههای آغازین رُستن.

در هفتمین بهار به یاد میآوریم و قدر میدانیم حضور و همراهی شما را در لحظههای نخستی که نهال جوان «آدمک» ریشه میگرفت در خاک و مرور میکنیم با شما سال ششُم این همراهی را؛

در بخش کارگاهها آدمک ششمین کارگاه تابستانی را در شهر تهران و چهارمین کارگاه زمستانی را با همکاری آموزشگاه فلوت سحرآمیز، در شهر رشت برگزار کرد. همچنین کارگاه تربیت مهارتهای مربیان موسیقی در فصل بهار در شهر کرج و کارگاه «از ایده تا اجرا» با همکاری آموزشگاه یزدانپناه، در پاییز و در شهر شیراز برگزار شد.

در بخش انتشارات، اولین آلبوم از مجموعهی «کجا» با عنوان «در مزرعه» منتشر و کار ضبط و تولید آلبوم «نمک ۲» آغاز شد.

در فعالیتهای ویژه برای اعضای انجمن اُرفشولوِرک ایران، ۱۲ مقاله و ۲۴ بازی به صورت ماهانه و مستمر در دسترس اعضا قرار گرفت و دو نشست «انسانِ ریتمپذیر و آموزشِ او» و «بداههنوازی از نگاهِ آموزشی در موسیقی ایرانی و نگرش اُرف-‌شولوِرک» در فصلهای بهار و زمستان برگزار شد.

آدمک در سال ۱۳۹۶، در دو پروژهی «مونوکسید تهران» و «جشن اسفندماه لاکپشت پرنده» همکاری کرد.

مسرور از آنچه گذشت و دلخوش به شما همراهان سالِ نو را آغاز میکنیم.

به بهانهی بهار پیشِ رو شما را به مطالعهی مقالهی «اصول اُرفشولوِرک» و گزارش «آدمک؛ پایگاه تازه‌ی اُرف-‌شول‌وِرک در ایران» فرامیخوانیم و چند دقیقه گوش‌ها و چشمهایتان را امانت میگیریم تا ما را در ترانهی «نوروز» تماشا کنید و بشنوید.

نوروز ۱۳۹۷ و سالی که از پی آن میآید، بر همهی ما مبارک و پر امید.