چهارمین جلسه‌ی مجمع عمومی «انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران»

چهارمین جلسه‌ی مجمع عمومی «انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران» با حضور اکثریت اعضای پیوسته در روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه ۹۷ برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از عمل‌کرد مالی و اجرایی انجمن در دوره‌ی سه‌ساله‌ی پیشین ارائه و رأی‌گیری برای دوره‌ی سه‌ساله‌ی پیش‌ِ رو انجام شد.

در نتیجه‌ی رأی‌گیری و با اکثریت آرا، نسترن کیمیاوی به عنوان مدیر انجمن، مستانه حکیمی به عنوان قائم‌مقام مدیر انجمن، فرزان فرنیا به عنوان مدیر آموزش، مونا منوچهری به عنوان مدیر روابط عمومی و شهرزاد بهشتیان به عنوان مدیر پژوهش انجمن اُرف-‌شول‌وِرک انتخاب شدند.

این افراد به مدت سه‌ سال و تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ در سِمَت‌های انتخاب شده فعالیت خواهند کرد.