تحصیلات تکمیلی در رشته‌ی آموزش موسیقی و حرکت با نگرش «اُرف-شول‌وِرک» (۲۰۲۰-سالزبورگ)

تحصیلات تکمیلی در رشتهی آموزش موسیقی و حرکت با نگرش «اُرفشولوِرک»، به مدرسینی از سراسر جهان که دارای تحصیلات و سابقه کار در آموزش موسیقی و حرکت بر اساس نگرش اُرف-‌‌شولوِرک هستند، پس از گذراندن یک دورهی فشردهی یکساله، مدرک (Post-graduate) ارائه میدهد.

این دوره به مربیانی با تجربهی موسیقی و حرکت، برنامهی آموزشی فشردهای بر اساس یکی از شناختهشدهترین رهیافتهای آموزش موسیقی و حرکت در جهان را عرضه میکند. این برنامهی آموزشی بر پایههای نگرش اُرف-‌‌شولوِرک استوار است که بر اساس دیدگاههای نوین زیباییشناختی بسط یافته است. شرکتکنندگان در این دوره آموزش دیده و تشویق میشوند تا این رهیافت را با ریشهها و نیازهای فرهنگی جامعهشان تطبیق دهند.

این دوره از سال ۱۹۸۵، هر دوسال یکبار و به زبان انگلیسی در دانشکدهی کارل اُرف دانشگاه موتسارتِئوم شهر سالزبورگ/اتریش برگزار میگردد. پذیرش در این دوره‌ی دانشگاهی نیازمند مدرک دانشگاهی در رشتهی موسیقی یا رشتههای مرتبط با آن، حداقل سه سال سابقه تدریس و قبولی در مصاحبهی آنلاین میباشد.

دورهی آیندهی آن از اُکتبر ۲۰۲۰ تا جون ۲۰۲۱ برگزار میگردد. هزینهی دوره ۵۴۰۰ یورو است و آخرین مهلت برای پر کردن فرم درخواست ثبتنام و ارسال مدارک ۱ آپریل ۲۰۲۰ است.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی و بروشورِ این دوره به (اینجا) مراجعه نمایید.