ویژگی‌های معلم موثر

ترجمه و تالیف: خیریه بیگم حائری‌زاده و لیلی محمد خسین

ناشر: انتشارات منظومه خرد

این کتاب با هدف بهبود کیفیت عملکرد معلمان و ایجاد فرصت‌های یادگیری برای دانش‌آموزان تهیه شده است و ممکن است منبع خوبی برای مخاطبان زیر باشد:

  • معلمانی که مایل هستند با تحلیل عملکردشان و همراه با تعمق، روش کار خود را بهبود بخشند.
  • رهبران آموزشی که در نظارت، همکاری و تشریک مساعی با هم‌ردیفانشان در سطح مدرسه فعال هستند.
  • مدیران و سرگروه‌های آموزشی که معلمان را سرپرستی و ارزیابی می‌کنند.
  • متخصصین توسعه‌ی کارکنان که برای بهبود کیفیت آموزشی، دوره‌های آموزشی را طراحی و اجرا می‌کنند.
  • متخصصین منابع انسانی که مسئول انتخاب، جذب و حفظ معلمان متقاضی‌ای هستند که کیفیت کارشان خوب است.
  • هر گروهی که به آموزش کمک می‌کند و دغدغه‌ی موفقیت دانش‌آموزان را دارد.