درباره‌ی کتاب «نظریه و رهیافت اُرف-‌شول‌وِرک»

در آخرین روز از پنجمین کارگاه تابستانی آدمک، از کتاب «نظریه و رهیافت اُرف-‌شولوِرک» رونمایی شد.

این کتاب، که با همکاری آدمک از سوی نشر همآواز منتشر شده، مجموعه یادداشتهای بنیادی بر نگرش اُرف-‌شولوِرک است که توسط باربارا هَسلباخ تدوین شده و کامران غبرایی آن را به فارسی ترجمه کرده است.

در دفتر پیشِ رو، ایدهپردازان رهیافت اُرف-‌شولوِرک و همکارانشان از مبانی موسیقی بنیانی و حرکتآموزی و دانش مشترکشان در این باب میگویند.

دستنوشتههای حاضر از سیر تکامل آزمونها و تجربههای متوالی و تکوینشان در کالبد نظریهای تازه حکایت دارد. امید آنکه بنیان و راستی این رهیافت آشکارتر گردد.

کتاب «نظریه و رهیافت اُرف-‌شولوِرک» از فروشگاههای کتاب و محصولات موسیقی معتبر قابل تهیه است.