کتاب «نظریه و رهیافت اُرف-‌شول‌وِرک»

این کتاب، که با همکاری آدمک از سوی نشر همآواز منتشر شده، مجموعه یادداشتهای بنیادی بر نگرش اُرف-‌شولوِرک است که توسط باربارا هَسلباخ تدوین شده و کامران غبرایی آن را به فارسی ترجمه کرده است.

در دفتر پیشِ رو، ایدهپردازان رهیافت اُرف-‌شولوِرک و همکارانشان از مبانی موسیقی بنیانی و حرکتآموزی و دانش مشترکشان در این باب میگویند.

دستنوشتههای حاضر از سیر تکامل آزمونها و تجربههای متوالی و تکوینشان در کالبد نظریهای تازه حکایت دارد. امید آنکه بنیان و راستی این رهیافت آشکارتر گردد.

در بسیاری از فرهنگ‌ها مرجع اصلی رشته یا موضوعی علمی را انجیل آن رشته می‌خوانند. اگر همین رسم را گرته‌برداری کنیم، آنگاه باید «نظریه و رهیافت ارف-شول‌ورک» را انجیل رشته‌ی آموزش موسیقی به کودکان – به شیوه‌ی ارف – بشماریم. در این دفتر با نظر برجسته‌ترین نظریه‌پردازان این رشته، ازجمله کارل ارف، هرمن رگنر، و میشائل کوگلر آشنا می‌شویم و در ضمن، گوشه‌هایی از سرگذشت و راه رشد این رهیافت آموزشی برایمان آشکار می‌گردد.

شاید در نگاه نخست چنین به گمان رسد که با کتابی درباره‌ی آموزش موسیقی کودک روبرو هستیم، اما نمی‌توان ارف-شول‌ورک را به آموزش موسیقی فروکاست. کنش‌گران این رهیافت با نگرشی کلیت‌باورانه و با تأکید بر درآمیختگی موسیقی، گفتار و حرکت می‌کوشند تا هنرجویانی خلاق و مستقل پرورش دهند، خواه این هنرجویان فعالیت حرفه‌ای‌شان را در جهان موسیقی ادامه دهند، خواه در عرصه‌ای کاملا متفاوت.

خواندن نوشتارهای این مجموعه برای هر کنش‌گر حوزه‌ی آموزش و هر آموزگار هنر بسیار آگاهی‌بخش است و همچون سفری دراز و گاه دشوار می‌ماند که در پایانش فقط و فقط خاطره‌های خوش برجای مانده است. چه بهتر که با روایتی دست‌اول و از زبان خود بنیان‌گذاران شول‌ورک با این رشته‌ی دانشگاهی آشنا شویم.

کتاب «نظریه و رهیافت اُرف-‌شولوِرک» در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار